EWP: ใน WXYXZ คลื่น X แรกสามารถเป็นสามเหลี่ยมได้หรือไม่?

EWP: ใน WXYXZ คลื่น X แรกสามารถเป็นสามเหลี่ยมได้หรือไม่?

QyxKdakWcY.jpeg
วันที่สมัคร : 11 Nov 2020
กระทู้ : 55
ข้อคิดเห็น : 0

ใน WXYXZ คลื่น X แรกสามารถเป็นสามเหลี่ยมได้หรือไม่? คลื่น X ทั้งสองตัวสามารถเป็นสามเหลี่ยมได้หรือไม่?

ตอบ: ใน Triple Zigzag คลื่น X แรกสามารถเป็นโครงสร้าง Correction ใดๆ ก็ได้ ยกเว้นรูปสามเหลี่ยม และราคาไม่สามารถไปไกลกว่าจุดเริ่มต้นของคลื่น W คลื่น X ที่สองสามารถเป็นโครงสร้าง Correction ใดๆ ก็ได้ แต่ไม่สามารถไปไกลกว่าจุดเริ่มต้นได้ ของคลื่น Y

ในชุด Triple Three คลื่น X สามารถเป็นโครงสร้าง Correction ใดๆ ก็ได้ ยกเว้นสามเหลี่ยมหรือ Triple Three คลื่น X สามารถและมักจะไปไกลกว่าจุดเริ่มต้นของคลื่นก่อนหน้าในระดับเดียวกัน เช่น คลื่น W และคลื่น Y

วันที่โพสต์ : 26 Oct 2022 18:29:40 IP Address : 183.88.86.x
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์